DEMONS
Modern interpretation of Dostoevsky’s novel

«Demons» (2014)

  • Directed by: Roman Shalyapin
  • Screenwriter: Evgeny Tkachuk, Roman Shalyapin
  • Cinematography by: Pavel Beklemishev
  • Music by: Anton Orlov
  • Top cast: Evgeny Tkachuk, Nina Loschinina, Alexander Alyabyev, Oleg Sokolov, Alexander Sazonov,
  • Andrey Schipanov, Evgeny Matveev, Roman Shalyapin
back to projects